Logo Actor

Disclaimer

Colland en zijn uitvoeringsorganisatie doen hun uiterste best om de informatie op deze site zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de site. Aan de informatie op de website kunt u geen rechten ontlenen. Wij kunnen niet garanderen dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert.

Colland en zijn uitvoeringsorganisatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid:
•  voor de inhoud van deze site(s) en de daarop of daardoor verstrekte informatie;
•  voor de inhoud van sites die zij niet onderhouden en waarnaar of waarvan deze site met een hyperlink of anders verwijst;
•  als er sprake is van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie;
•  voor het niet of te laat ontvangen en verwerken van naar hen gestuurde e-mails;
•  voor andere elektronische of digitale berichten en gegevens die op elektronische of digitale wijze aangeleverd dienen te worden;
•  voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.

Bij de berekeningen op de site gaan Colland en zijn uitvoeringsorganisatie uit van een aantal algemene uitgangspunten. Deze zijn niet altijd op uw persoonlijke situatie van toepassing. De berekeningen zijn daarom uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze site liggen uitsluitend bij Colland en zijn uitvoeringsorganisatie. Zonder voorafgaande toestemming is het niet toegestaan om informatie die op deze site staat vermeld openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Colland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de sociale regelingen uit de CAO Colland goed te kunnen uitvoeren, maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen en om onze diensten te kunnen verbeteren. Als uw werkgever bij Colland is aangesloten, dan betekent dit dat wij van u en van andere partijen gegevens ontvangen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • naam;
 • adres;
 • geboortedatum;
 • partnergegevens;
 • bankrekeningnummer;
 • arbeidsverleden / dienstverbanden;
 • deelnemernummer (relatienummer);
 • gegevens contactpersonen werkgevers;
 • eventuele overige persoonsgegevens die u actief zelf verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Colland verwerkt uw persoonsgegevens op basis van overeenkomst (cao), op basis van toestemming of vanwege de wet of een gerechtvaardigd belang voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren en administreren van de sociale regelingen uit de CAO Colland;
 • het berekenen, vastleggen en innen van premie-inkomsten;
 • communicatie met u over de uitvoering van de regeling, onze dienstverlening en andere relevante informatie;
 • marktonderzoek en analyses;
 • behandelen van geschillen;
 • voorkomen van fraude.

Geautomatiseerde besluitvorming
Colland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Colland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Colland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar na afloop van enig recht of aanspraak inzake de CAO Colland. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Colland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de sociale regeling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Colland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Colland gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 

 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Colland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@colland-administratie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, sturen wij u een verificatiemail of vragen wij u om informatie aan ons te verstrekken op grond waarvan wij uw identiteit kunnen verifiëren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Colland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Colland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via:

Colland Backoffice
Postbus 3189
5902 RD Venlo
Tel: 0900 – 040 13 28
E-mail: info@colland-administratie.nl

Functionaris voor de gegevensbescherming
Colland heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris voor de Gegevensbescherming ziet toe op de naleving van de wettelijke regels en beleid ten aanzien van persoonsgegevens.

Kerstin Westerhoff
Stationsweg 1, 3445 AA Woerden
Tel: 088 – 329 20 30
E-mail: info@colland.nl

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden
Functionaris voor de Gegevensbescherming behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze verklaring is voor het laatst opgemaakt op 7 mei 2018.

 

Print Friendly, PDF & Email