Op initiatief van sociale partners in de agrarische en groene sector zijn sociale regelingen en fondsen opgericht en ondergebracht bij of gerelateerd aan Colland. Hierna treft u een overzicht aan van deze sociale fondsen en regelingen. 

De ondersteuning van de besturen van de sociale fondsen en regelingen wordt verzorgd door het Colland Bestuursbureau, ondergebracht bij Actor Bureau voor Sectoradvies.

Actor

Actor is het bestuursbureau voor de agrarische sector. Zo ondersteunt, begeleidt en adviseert het onder andere het bestuur van Colland, Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen. Bovendien is Actor vanuit haar onafhankelijke positie betrokken bij verschillende cao-trajecten in de agrarische sector. Actor is gevestigd in Woerden.

Naar Actor

BPL Pensioen

BPL Pensioen verzorgt een goed en betaalbaar pensioen voor ruim 100.000* werknemers in de gehele groene keten en aanverwante sectoren. Werkgevers (ongeveer 14.500*) en werknemers in deze sectoren zijn verplicht bij BPL Pensioen aangesloten. BPL Pensioen besteedt veel aandacht aan verantwoord beleggen, vanuit de overtuiging dat aandacht voor duurzaamheid kansen biedt voor de lange termijn. (*stand medio 2016)

Naar BPL Pensioen

    BPL Pensioen

Colland Arbeidsmarkt

Colland Arbeidsmarkt

Het fonds Colland Arbeidsmarkt financiert de activiteiten die zijn opgenomen in de cao Colland. Deze cao is van toepassing op de sector agrarisch en groen. De activiteiten uit de cao Colland zijn o.a. gericht op scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden. Hiermee draagt het fonds Colland Arbeidsmarkt bij aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers, stimuleert het de naleving van de arbeidsvoorwaarden en zorgt het voor een optimale werking van de arbeidsmarkt.

Naar Colland Arbeidsmarkt  

Sazas

Sazas is verzekeraar en de verzuimspecialist voor de agrarische en groene sector. Daarmee helpt Sazas bedrijven gezond te houden. Preventief, maar ook als er al sprake is van verzuim. Met de verzuimbegeleiding en hulp bij re-integratie neemt Sazas veel regelwerk uit handen van de ondernemer. Zo hebben zij meer grip op het verzuim en kunnen ze zorgeloos blijven ondernemen.

Naar Sazas

Stigas

Stigas

Stigas helpt werkgevers, werknemers en zelfstandigen in de sector agrarisch en groen om veilig en gezond te werken en stimuleert de inzetbaarheid. Zo draagt Stigas bij aan het voorkomen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In de aanpak van Stigas werken de preventieadviseur, bedrijfsarts en re-integratieadviseur nauw met elkaar samen in een zogenaamde ketenaanpak. Stigas kent de sector, is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. Sinds 2014 is Stigas gecertificeerd als arbodienstverlener.

Naar Stigas

Stichting PAWW

PAWW Agrarisch, Groen en Visserij

Per 1 januari 2019 treedt de cao PAWW Agrarisch, Groen en Visserij in werking. De cao geldt voor de sectoren:

- Glastuinbouw;
- Hoveniersbedrijf;
- Productgerichte Dierhouderij;
- Open Teelten;
- Groothandel Bloembollen;
- Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen;
- Bos en Natuur (alleen van toepassing voor werkgevers die lid zijn van AVIH, NVBE of VLBO en vallen onder de werkingssfeer van de cao Colland).

De cao is algemeen verbindend verklaard en is daarmee verplicht voor werkgevers en werknemers van genoemde sectoren.

Werkgevers
Werkgevers moeten zich zo spoedig mogelijk registreren bij de Stichting PAWW. Hiervoor ontvangen zij een brief met een registratiecode.
Werkgevers kunnen ook hun accountant of administratiekantoor machtigen voor het doen van de registratie. Hiervoor dienen werkgevers zich wel eerst aan te melden op de website van SPAWW.

Lees de Flyer werkgevers. (pdf)
Lees de Instructie voor werkgevers. (pdf)
Lees de Instructie voor administratiekantoren. (pdf)
Bekijk het filmpje over aanmelden voor werkgevers .

Inhouden premie op loon werknemer
De werkgever houdt per 1 januari 2019 maandelijks de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van de werknemer. De premie voor 2019 bedraagt 0,3% en wordt berekend over het loon in kolom 3.
Zie: PAWW bijdrage berekening versie 1.2 (pdf)

Aangifte en betaling premie
De werkgever doet achteraf aangifte voor premiebetaling, per maand of per kwartaal. De premiebetaling per kwartaal is alleen mogelijk voor kleine bedrijven die 25 of minder werknemers in dienst hebben. Peildatum is 1 januari van elk jaar.

Werknemers
De Private Aanvulling WW (PAWW) is bedoeld voor werknemers die vanaf 1 januari 2019 werkloos raken en dat na twee jaar nog steeds zijn, of die eerder al een onvolledige opbouw blijken te hebben. Werknemers betalen de bijdrage voor de PAWW. De bijdrage voor de PAWW houdt de werkgever in op het brutoloon van de werknemer. De bijdrage wordt gestort in het PAWW-fonds dat door Stichting PAWW wordt beheerd.

Bekijk het filmpje voor werknemers.
Lees de Flyer werknemers. (pdf)
Lees de Ledenflyer reparatie WW.
Ledenflyer PAWW- English version.
Ledenflyer Pools.

Reparatie WW
De overheid heeft een kortere WW ingevoerd. Als je recht hebt op een langere WW-uitkering dan 10 maanden kom je in aanmerking voor reparatie van de WW. Je wordt door het UWV op de hoogte gesteld of je beroep kan doen op een langere uitkering. Voor een beroep hierop, moet je zelf in actie komen. Dat kan op de website van Stichting PAWW.

Stichting PAWW
Stichting PAWW ondersteunt bedrijven met de implementatie van de PAWW. Kijk voor de antwoorden op de meest gestelde vragen of voor meer informatie op de website van de Stichting PAWW.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de SPAWW via het contactformulier of met uw werkgevers- of werknemersorganisatie.

Achtergrond cao PAWW
In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, ontvangt minder lang een uitkering. Werkgevers en werknemers hebben afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen en hebben de landelijke stichting PAWW opgericht.In de cao worden de rechten en plichten voor werknemers en werkgevers opgenomen voor een aanvullende private uitkering, na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering van het UWV.

Overige regelingen

OBF

Het Overbruggingsfonds (OBF) ondersteunt werkgevers in de sectoren Groen, Grond en infrastructuur (Loonwerk) en open teelten bij slecht weer. Slechte weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat werkzaamheden niet door kunnen gaan. Daardoor ontstaat er gebrek aan werk. Het OBF biedt werkgevers een vergoeding voor de dagen waarop niet gewerkt kan worden. Zo kunnen zij vaste werknemers in dienst houden.

Colland Zorg

Colland Zorg is een samenwerkingsarrangement tussen Colland, verzuimverzekeraar SAZAS, verzuimdienst Stigas en de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ. Gezien de beperkte deelname is het Colland Zorg arrangement per 1 januari 2017 gestopt. 

Bestaande verzekerden bij VGZ behouden bij VGZ hun korting naar de toekomst, ondanks dat het Colland arrangement in actieve vorm is gestopt.

  

Bestaande verzekerden bij Zilveren Kruis zijn actief overgezet naar het collectieve contract Agro+Zorg, een speciaal arrangement dat is gesloten tussen LTO Seizoensarbeid en Zilveren Kruis.

Alle verzekerden zijn hierover in oktober 2016 per brief nader geïnformeerd. Tevens is er melding gemaakt in de VanColland van december 2016.

Print Friendly, PDF & Email