Logo Actor

Wat is Colland

Colland is het samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen in de agrarische en groene sector.
Dit samenwerkingsverband bestaat uit:

  • BPL Pensioen Het pensioenfonds voor de gehele groene keten en aanverwante sectoren
  • Colland Arbeidsmarkt Regelingen voor scholing, ontwikkeling en arbeidsmarktprojecten
  • Stigas Begeleiding voor gezond, vitaal en veilig werken
  • Sazas Specialist in verzuimoplossingen in de agrarische en groene sector

Maatschappelijke uitdagingen en technologische en ecologische ontwikkelingen beïnvloeden de agrarische en groene sector. Colland stimuleert de flexibiliteit en het verandervermogen van werkgevers en werknemers in de sector en legt verbindingen tussen en met partijen. Zo werkt Colland aan een toekomstbestendige toonaangevende arbeidsmarkt.

Colland Sectorraad

De Stichting Colland Sectorraad (hierna CSR) ondersteunt agrarische en groene cao-sectoren en agrarische- en groene bedrijfstakfondsen bij een toekomstbestendige toonaangevende arbeidsmarkt. Door gezamenlijk vorm te geven aan beleid, visie te ontwikkelen, belangen te behartigen en door samenwerking, kennisdeling en verbinding te bevorderen. De CSR is zorgzaam, duurzaam, innovatief, deskundig en verbindend. 

 

Het bestuur van de CSR is paritair samengesteld. De bestuurders worden benoemd door de fondsbesturen van BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt en de directie van Sazas. Bestuurders zijn gelieerd aan CNV Vakmensen , FNV, CUMELA Nederland, LTO Nederland en Branchevereniging VHG.

Leden Colland Sectorraad

Leo van Beekum
Voorzitter

Jack Buckens
Lid

Jeroen Warnaar
Lid

Henry Stroek
Lid

Olaf Janssen
Lid

Margreet Verkerk
Colland Bestuursbureau

Sanne Pijper
Colland Bestuursbureau

Plaatsvervangend leden zijn: Thijs Cuijpers, Jacqueline Kroon, Sjaak van der Tak en Nagib Benamar.

Historie

De Stichting Colland Sectorraad is voortgekomen uit de Sectorraad Agrarisch en Groen, die in 1997 werd opgericht bij de totstandkoming van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV).

Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is per 1 maart 1997 het LISV ingevoerd. Dit hield verband met de herstructurering van de organisatie van de sociale zekerheid. Het LISV werd onder andere verantwoordelijk voor het afsluiten van contracten over de uitvoering van de werkloosheidswet (WW) en de arbeidsongeschiktheidsregelingen AAW en WAO met de Bedrijfsverenigingen GAK, GUO, Cadans, USZO en Sfb. Bij de oprichting van het LISV kregen werkgevers en bonden per economische sector de mogelijkheid om een Sectorraad op te richten.

De Sectorraad had een (wettelijk) recht om Lisv te adviseren over bedrijfstak specifieke zaken en regelingen die van belang waren bij totstandkoming en aanpassing van sociale zekerheidswet- en regelgeving. Sociale partners in de sector Agrarisch en Groen zijn op dat moment overgegaan tot de oprichting van de Sectorraad Agrarisch en Groen.

Bij aanvang werd door de Sectorraad Agrarisch en Groen vooral deze wettelijke adviesfunctie ingevuld, maar aanvullend daarop werd dit gremium ook benut voor overleg tussen sociale partners op sectorbrede, arbeidsmarkt gerelateerde thema’s die niet direct aan sociale zekerheid of LISV waren gerelateerd.

Show the Content

Met nieuwe hervormingen van de organisatie van de Sociale Zekerheid is per 1 januari 2002 UWV tot stand gekomen, als resultaat van de samenvoeging van de Bedrijfsverenigingen. Ook het LISV is per 1 januari 2002 opgegaan in UWV. Naast deze organisatorische aanpassing, werd gefaseerd afgestapt van de mogelijkheid tot sectorale differentiatie in de sociale zekerheidswetgeving. Uniformiteit en vereenvoudiging stonden vanaf dat moment voorop bij de hervorming van sociale zekerheidswet- en regelgeving.

Daarmee viel de wettelijke basis (en financiering) van de Sectorraden weg. Sociale partners in de sector Agrarisch en Groen besloten om de Sectorraad voort te zetten, omdat naast de wettelijke taak het belang van het sociaal overleg tussen partijen van belang werd geacht. Financiering van de werkzaamheden van de Colland Sectorraad vindt plaats met middelen uit het fonds Colland Arbeidsmarkt.


Bestuursbureau

Het bestuur van Colland en de aangesloten partners en fondsen worden ondersteund en begeleid door bestuursbureau Actor in Woerden.
Dit houdt bijvoorbeeld in:

  • Voorbereiden van bestuursvergaderingen
  • Uitwerken van vergaderstukken en andere documenten
  • Geven van juridisch en financieel advies
  • Het organiseren van de Colland Bijeenkomsten en Masterclasses
  • Communicatie van Colland, zoals het magazine VanColland, de digitale nieuwsbrief en de website.

Deelnemende partijen

WERKNEMERSORGANISATIES

 

fnv

WERKGEVERSORGANISATIES

 

vereniging-landschapsbeheer-organisaties

vhg

vereniging-van-nederlandse-groenvoederdrogerijen

werkgeversvereniging-ab-nederland

vbne

avih

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de verschillende regelingen van Colland Arbeidsmarkt neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088-0084550 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te bereiken, tegen lokaal tarief)
E info@colland-administratie.nl

Postbus 3189
5902 RD Venlo

 
Voor vragen over ziekteverzuim, neemt u contact op met:

 Sazas

(088)-5679100
E info@sazas.nl

Postbus 2010,
3440 DA Woerden

 

 

Voor wijzigingen in werknemersgegevens, adreswijzigingen en vragen over de premienota neemt u contact op met:

BPL Pensioen
Werkgevers: (050) 522 40 00 of werkgever@bplpensioen.nl
Deelnemers: (050) 522 30 00 of deelnemer@bplpensioen.nl

Postbus 451
9700 AL Groningen

 

Voor vragen over veilig, gezond en vitaal te werken, neemt u contact op met:

Stigas

(085)0440700
E info@stigas.nl

Korenmolenlaan 2
3447 GG Woerden

Voor vragen over of aan het bestuur neemt u contact op met:

Colland Bestuursbureau
088 - 329 20 30
info@colland.nl

Pompmolenlaan 10C
3447 GK Woerden

Print Friendly, PDF & Email