Agenda cats Archives: Masterclass

Colland Masterclass “verdieping arbeidsmarkt” 13 februari 2019

Terugblik Colland Masterclass ‘Verdieping Arbeidsmarkt’

Op 13 februari vond de masterclass ‘Verdieping Arbeidsmarkt’ plaats. Een terugblik.

De bijeenkomst startte met een beknopte uitleg over het Arbeidsmarktonderzoek Colland 2018 en over de relatie met de beschikbare gegevens uit de administratie van Colland Arbeidsmarkt. Daarna volgde een discussie over de eerder in de publiciteit gebrachte hoofdpunten uit het onderzoeksrapport. Naar aanleiding daarvan en aan de hand van “best scorende sectoren” werden de aanwezigen uitgedaagd om de hoofdpunten te betrekken op de eigen situatie en sector. Daarna gingen de aanwezigen uiteen in twee groepen om verder van gedachten te wisselen.

Enkele observaties binnen de groep “primaire sectoren”:

  • Naar verwachting zal er in de toekomst minder seizoensarbeid worden gevraagd. Door het gebrek aan arbeidskrachten zal de robotisering versneld toenemen. Er blijft echter vraag naar (seizoens- en handmatige) arbeid.
  • Daarnaast is er steeds meer vraag naar specialisten, wordt het niveau van functies hoger en is er sprake van schaalvergroting. Dat betekent dat er ook meer skills gevraagd worden van medewerkers, bijvoorbeeld via zelfsturende teams.
  • Jongeren switchen tegenwoordig steeds makkelijker van bedrijf en sector en zijn op zoek naar uitdagingen, leerervaringen en aantrekkelijke werkgevers.
  • Kernpunt voor alle sectoren is de manier waarop werkgevers omgaan met hun werknemers en hen niet zien als kosten maar als bron van productiviteit.
  • Het gaat er om dat werkgevers- en werknemersorganisaties vol inzetten op “hoe ga je met elkaar om als werkgever en werknemer”. Het gaat om een combinatie van sfeer, geld en goed werkgeverschap. “Ondernemers die dat niet bieden, zullen in de toekomst de boot missen.”

Enkele observaties binnen de groep “dienstverlenende sectoren”

  • Door het rapport is nu duidelijker naar voren gekomen dat de aansluiting bij onderwijs moet worden gestimuleerd, er is vooral behoefte aan mbo’ers op niveau 3 en 4. Aansluiting zoeken bij het groene onderwijs is niet langer voldoende. Het gaat ook om de ROC’s. “Onze sectoren zijn bij deze scholen en studenten vaak nog te weinig in beeld”.
  • Uit de activiteiten van Stigas blijkt dat er uitdagingen zijn voor duurzame inzetbaarheid.
  • Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van forse in- en uitstroom van en naar andere Agrarische en Groene sectoren. Tegelijk opereren de afzonderlijke sectoren nu vrij individueel.
  • De aanwezigen vinden het waard om de besproken onderwerpen als sectoren samen verder uit te diepen om te kijken óf er ergens samengewerkt zou kunnen worden.
  • Mobiliteit is een gemeenschappelijk belang, want er is een personeelstekort in de gehele sector

Bent u aanwezig geweest bij de bijeenkomst en wilt u uw mening achteraf met ons delen? Deel dan uw ervaring met ons via een mail naar rachelle.van.herel@actor.nl.Bent u niet aanwezig geweest bij de bijeenkomst maar wilt u graag de presentatie terugzien, klik dan hier voor de presentatie.

Lees het Rapport Arbeidsmarktonderzoek Colland 2018.

 

Terugblik – Colland Masterclass – Leven lang ontwikkelen

We moeten met zijn allen steeds langer doorwerken. Dat gaat niet vanzelf. Om voorbereid te zijn op de toekomst moeten werknemers blijven leren en hun kennis en vaardigheden ontwikkelen. Want beroepen veranderen in snel tempo. De agrarische en groene sector investeert al lang in de ontwikkeling van medewerkers. Maar zijn de huidige initiatieven in de sector toekomstbestendig? En wat kunnen we leren van ervaringen uit andere sectoren? Op 13 juni gingen we hiermee aan de slag tijdens de Colland masterclass.

De masterclass begon met een voorbeeld uit de sector glastuinbouw. Kas Groeit organiseert voor deze sector loopbaancafés. De aanwezigen konden een aantal onderdelen uit het loopbaancafé zelf ervaren. De motivatie van werknemers om met hun loopbaan aan de slag te gaan is belangrijk. Het loopbaancafé brengt mensen in beweging. Daarbij is er een belangrijke rol voor de werkgever. Die verzorgt daarom zelf de introductie van het loopbaancafé. 

Aansluitend waren er twee voorbeelden ter inspiratie uit andere branches. OTIB organiseert loopbaanworkshops die aansluiten bij de verschillende leeftijdsfases. Er worden bijvoorbeeld veel jongeren geworven voor de opleidingen in de technische installatie branche. Maar in de eerste jaren van hun loopbaan stromen ook veel jongeren uit. Voor deze groep organiseert OTIB het event Topstarters. Na afloop van de loopbaanworkshops voor alle leeftijdsfases ontvangen de deelnemers een scholingsvoucher om met hun ontwikkeling aan de slag te gaan.

In de uitzendbranche worden de mensen opgeleid voor de branche waarin zij gaan werken, niet voor de branche zelf. Dat geeft hen een bijzondere positie. Het aantal uitzendkrachten dat een MBO-opleiding volgt is de laatste jaren sterk toegenomen. De intercedent heeft een belangrijke rol bij het scholen van uitzendkrachten. Met de nieuwe tool test yourselfie kunnen uitzendkrachten een goed beeld van zichzelf krijgen. Zijn zij klaar voor hun job?

De masterclass werd afgesloten met een paneldiscussie.

Bent u aanwezig geweest bij de bijeenkomst en wilt u uw mening achteraf met ons delen? Deel dan uw ervaring met ons via een mail naar petra.westdijk@actor.nl. Bent u niet aanwezig geweest bij de bijeenkomst maar wilt u graag de presentaties terugzien, klik dan hieronder op de presentaties.

Download de presentatie van Kas Groeit

Download de presentatie van OTIB

Download de presentatie van STOOF

Algemene informatie

-

Locatie

Terugblik – Colland Masterclass – Toekomst arbeidsgerelateerde zorg

Tijdens de masterclass zijn Math Creemers en Ad de Rooij (respectievelijk directeur en medisch adviseur Stigas) ingegaan op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Besproken werd onder andere de ketenaanpak binnen de sector Agrarisch en Groen, preventie van beroepsziekten, en het belang van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en curatieve zorg. Deelnemers namen vervolgens actief deel aan de workshop door met een webtool te reageren op een vraag of stelling. Bovendien werden zij in de gelegenheid gesteld eigen ervaringen, praktijkvoorbeelden, onderwerpen, vraagstukken en dilemma’s in te brengen.

Bent u aanwezig geweest bij de masterclass en wilt u uw mening achteraf met ons delen? Deel dan uw ervaring met ons via een mail naar petra.westdijk@actor.nl.

Algemene informatie

-

Locatie

Terugblik – Colland Masterclass – CAO-vernieuwing door puzzelend onderhandelen

Tijdens de Colland masterclass op 5 april 2016 hebben Henk Strating en Wilco Brinkman van HS Arbeidsvoorwaarden meer verteld over het concept Puzzelend Onderhandelen. Dit is een concept dat door hen is ontwikkeld en beschrijft wat succesvolle manieren van onderhandelen zijn. Tijdens deze masterclass zijn praktijkervaringen gedeeld met deelnemers van de masterclass, en is de link gelegd tussen de verschillende manieren van onderhandelen en cao-modernisering. Vervolgens zijn de deelnemers zelf actief aan de slag gegaan met het onderwerp.

Bent u aanwezig geweest bij de masterclass en wilt u uw mening achteraf met ons delen? Deel dan uw ervaring met ons via een mail naar petra.westdijk@actor.nl. Bent u niet aanwezig geweest bij de masterclass, maar wilt u graag de presentatie terugzien, klik dan hieronder op de presentatie.

Download presentatie

Algemene informatie

-

Locatie

Terugblik – Colland Masterclass – Arbeidsmarktonderzoek: input voor beleid

Eens in de twee jaar voert Colland een uitgebreid arbeidsmarktonderzoek uit. In het hieruit voortkomende rapport leest u van alles over de in- en uitstroom van werknemers, over het aantal vervulde vacatures in 2015 en het verwachte  aantal vacatures in 2016. Ook leest u over flexibele arbeid in de agrarische en groene sectoren. Maar wat kunt u als bestuurder met deze informatie en hoe kunt u dit vertalen in concreet beleid? Leden van de sectorcommissie en/of bestuurders van Colland Arbeidsmarkt lieten zich op 13 december 2016 inspireren tijdens de Colland Masterclass.

Voordat er inhoudelijk ingegaan wordt op de cijfers is het belangrijk om het rapport en de cijfers te begrijpen. Peter Donker-van Heel, onderzoeker van De Beleidsonderzoekers (voorheen Panteia) en auteur van het eindrapport, gaf hier concrete handvatten voor. Vervolgens werd aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld van een sector een verdiepingsslag op de cijfers gemaakt.

Met deze handvatten gingen de aanwezigen nadenken over concrete toepassingen van de cijfers. Hoe kan de informatie vertaald worden naar de praktijk, bijvoorbeeld in de vorm van een meerjarenbeleidsplan? Peter werd hierbij ondersteund door Christ Essens, verantwoordelijk voor de begeleiding van het rapport namens sociale partners en secretaris van de begeleidingscommissie van het onderzoek.

Algemene informatie

-

Locatie